Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Икономиката расте по инерция

Петък, 27 Октомври 2017 / Общество
285
  • administradores.com

Основните причини са инвестициите по европрограми и външни фактори с намаляващо действие

 

Ръстът на икономиката през последните години не е резултат от провеждането на целенасочени реформи, а от външни фактори с намаляващо действие - ръст на износа, внесена дефлация (ниски цени на енергийните и основни ресурси), разширяваща вътрешното потребление, продължаващ инерционен ефект от приключени проекти, финансирани със средства на ЕС, значителен ръст на чуждите туристи и др. В тази връзка очакванията за значителен ръст на крайното потребление, подкрепени от нарастването на възнагражденията за държавната администрация, в образованието и отбраната, неминуемо ще увеличат вноса. Това на свой ред ще ограничи нетния износ на стоки и услуги и баланса по текущата сметка, с вероятен ефект върху ръста на базовата инфлация.

Това се казва в становище на Българската стопанска камара за изготвения от финансовото министерство проект за държавен бюджет за 2018 година. От бизнес организацията предупреждават, че в условията на валутен борд, продължителното следване на този тип политика вкл., в периода до 2020 г. може да влоши на перспективите и генерира допълнителен риск пред осигуряване на необходимата външна подкрепа за присъединяване към ERM II  еврозоната.

Минималната работна заплата се дефинира за пореден път без връзка с очаквания ръст на БВП, производителността, компенсацията на наетите лица, и т. нар. разходи на труд за единица продукция (Unit labor cost), при това без да е приет механизъм и критерии в съответствие с многократно отправените специфични за страната, препоръки на ЕК, посочват от БСК. Експертите на организацията оценяват прогнозите за ръста на заетостта и производителността като надеждни, но смятат, че те не съответстват на потребностите на догонващото развитие и конвергенция към средното равнище на доходи и производителност в ЕС.

Частичното подобрение на БВП на глава от населението и на намаляването на безработицата произтича и от сериозната нестихваща емиграция от страната (вероятно между 20-30 хил. души годишно) и намаляващ демографски прираст, посочват още от Стопанската камара.

 

Външни и вътрешни

политически и икономически рискове

 

- липсата на ефективни решения на ЕС за справяне с бежанска вълна, продължаващи ефекти от санкциите към Руската федерация, риск от неизпълнение на т.нар. общи и тематични предварителни условия по Споразумението за партньорство, непредвидени външни ценови шокове /основни лихви, цени на енергоресурсите / и др.;

- отказ от предприемане на решителни реформи в ключови сфери като регулаторна среда, осигуряване на прозрачност, ефективност и ефикасност на публичните разходи, фискална децентрализация, здравеопазване и образование и др.;

- отказ от решителни реформи в енергийния сектор, забавяне на подготовката на нова национална енергийна стратегия, уреждане на натрупани и бъдещи задължения на НЕК АД по доставките на преференциални цени от ВЕИ, когенерации и ТЕЦ, представляващи прекомерна държавна помощ, недопустима намеса в общностния пазар и конкуренцията, нарастващи квазифискални задължения /общини, държавно и общинско здравеопазване, публични търговски дружества/, неясен изход по повдигнати дела срещу Р. България със значителен размер на изискуемите обезщетения и др.;

- забавен старт на изпълнението на проектите в новия програмен период;

- продължаваща неяснота и общо забавяне на присъединяването на Р България към ERM II  и еврозоната.

 

Очакваното нарастване на инвестициите през 2017 г. не компенсира значителния спад от предходната година. Продължава изтичането на капитали от страната при съхраняване на негативните параметри на инвестиционната среда – основен двигател на растежа, вкл. - нереформирана съдебна система, бавен ход на изграждане на електронното правителство. Забавеното въвеждане на т. нар. Е-управление, липсата на национална визия за развитие на дигитализацията, протичащата глобална технологична революция и Индустрия 4.0, както и на реформи в държавната администрация не позволяват да бъде освободен квалифициран персонал за нуждите на реалната икономика, посочват още от БСК. (цялото становище)

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

Бюджет 2018, реформи, икономика, растеж, заплати, БСК

Street of Hope

Разводът си е развод, възпитавайте заедно

Четвъртък, 26 Май 2016 / Родители
  Ако размахваме пред детето си „мръсното бельо“, не само може да го шокираме, но и да го накараме да загуби доверие към възрастните     Обикновено, когато правим планове за деца и семейство, не си задаваме въпроса: „Какво би се случило, ако решим [...]

Дневният режим на първокласника

Четвъртък, 14 Декември 2017 / Родители
Създаването на ритъм и управлението на времето ще помогнат на детето да се справи с новите си задължения   Първи клас е голямо предизвикателство за децата. Налага им се да свикнат със съвсем нов режим, среда и задължения. Трябва да полагат усилия за усвояване на учебния материал, който [...]