Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Дислексията – тихият убиец на мотивацията

Четвъртък, 04 Октомври 2018 / Гласът на детето
8272
  • pixabay.com

Това е сензорно нарушение, което трудно се открива и създава проблеми не само в училище, но и в общуването на децата

 

Още в детската градина детето има проблем с организацията, самостоятелното обличане, произнасянето на някои по-сложни думи и рисуването, изпада в нервни пристъпи или не се вписва добре в групова работа или игра. Тези симптоми обаче в повечето случаи остават незабелязани. Учителите възприемат детето като капризно и лошо възпитано, а родителите смятат, че нещата са си просто нормални за възрастта.

В училище обаче детето не успява да се справя, докато се стигне до момента, в който остава изолирано от класа и груповите занимания, няма приятели, нервните прояви стават все по-чести, а изоставането с учебния материал – все по-осезаемо.

За жалост, дори типични за дислексията затруднения много често остават незабелязани от учителите и в повечето случаи родителите са тези, които започват да търсят къде е проблема - защото виждат, че детето им е умно и не разбират защо не успява да се справя в училище. Ако не се вземат мерки, децата започват да губят мотивацията си за учене и голяма част от тях  не успяват да реализират потенциала си да станат успешни в живота хора.

Диагностицира се от логопед и психолог чрез поредица от тестове.

Ето как човек с дисклексия „вижда“ текста. 

 

Какво е дислексия

 

Дислексията не е болест или увреждане, а сензорно нарушение, което засяга близо 10% от населението на света. Това е нарушение на способността за учене, свързано с процесите на преработка на информацията, което ограничава  придобиването и развитието на грамотността и води до несъответствие между очакваните за възрастта и реалните постижения в училище.

Дислексията не е резултат от лошо обучение или възпитание, нито е в резултат на мързел, недостатъчно учене или нежелание за развитие.

Характерните трудности, които срещат децата с дислексия не се преодоляват с повече повторения на учебният материал – те имат нужда от различен подход в обучението си базиран на техните силни страни.

 

Дефицит на вниманието

 

Проявява се в затруднения за отделяне на главното от второстепенното, неспокойствие, неорганизираност, импулсивност. До голяма степен този проблем се дължи на това, че децата с дислексия възприемат цялостна картина на обкръжаващата ги действителност, без да могат да откроят детайлите.

Паметовите нарушения при децата с дислексия засягат най-вече краткосрочната и работната памет, особено по отношение на зрително-пространствената информация. Това е свързано с трудностите при използването на „вътрешната реч“.

 

Зрително разпознаване

 

Децата с дислексия виждат по различен начин, възприемат обектите в цялост, многоизмерно, без да могат да отличат отделните характерни белези. В резултат на това се наблюдават трудности в различаването на букви, близки по графично изображение (о-а; и-у; б-д; п-т; и-ш; ъ-ч др.). 

Тези трудности се проявяват и със зрително-моторни дефицити, което се изразява в несъответствия при рисуване – като големина, разположение, опростяване на обектите, както и в трудно запаметяване на правилната позиция на буквите. Характерни са още правописни грешки в къси, прости думи и затруднения при правилно разпознаване на цели думи.

 

Слухово разпознаване

 

Това са нарушения на способността за различаване на сходни по звучене звукове и думи (д-т, в-ф, к-г, б-п, боб – поп, дом – том, вея – фея).

При този тип нарушения са налице затруднения в прекодирането на зрителните символи в акустични, тоест не е възможно свързването на думата със смисловата й страна.

Характерни са още трудности при анализа и синтеза – разграничаване на корена, объркване при представки и наставки.

 

Ориентация

 

Тези нарушения засягат способностите за зрително-пространствена ориентация, времева ориентация и възприемане на ритмична последователност. Трудно се възприемат и оценяват пространствените измерения на предметите: форма, големина и разположение в пространството. Тези нарушения влияят на разбирането и употребата на понятия, обозначаващи пространствени отношения, посоки, ляво/дясна ориентация, особено важни по отношение на развитието на математическите умения и мислене.

По отношение на писмената форма на речта и езиковото функциониране нарушенията най-вече са свързани с:

- определяне на последователността на изписване на буквите в думите

- правилно възприемане и употреба на предлози и глаголни времена

- логико-граматични структури (изречения, последователност на текстове)

- объркване при изписването на представки и наставки

Логично е кратките думи да са по-лесни от дългите, конкретните от абстрактните, познатите от непознатите, като грешките зависят и от сричковата сложност на думите. По правило префиксите и суфиксите са значително по-трудни за осмисляне от коренната морфема.

Ритмовите нарушения засягат способностите за възприемане, продуциране и програмиране. Съответно човек има затруднения при възприемането на мелодии, темп и тактови комбинации. Нарушеното възприятие на ритмови структури води до грешки в използването на интонацията и ударенията при говор.

 

Социални умения

 

Тези поведенчески нарушения засягат се уменията в три основни области:

- умение за преценка за настроенията и начина на мислене на другите

- приспособяване към атмосферата в определена социална ситуация

- избор на приемливо поведение.

Дислексичните деца често проявяват липса на такт и деликатност. Те могат да споделят много лична информация със случайни събеседници или да не знаят как да установят близък контакт с тези, с които искат да бъдат приятели. Поради тази причина те трудно създават и поддържат приятелства и често са изолирани от връстниците си.

 

Прояви

 

В предучилищна възраст

 

Крайности при етапите на развитие:  при някои деца с дислексия може да се наблюдава изпреварващо развитие, а при други - закъснение (при пълзенето, прохождането, проговарянето...)

Кратък или отсъстващ период на пълзене

Закъснение в развитието на речта, затруднения при формирането на изречения и правилното произнасяне на думите

Трудности при многосрични думи

Обща несръчност и некоординираност: трудности при връзване на връзки, обличане, самостоятелно хранене, трудности при хвърляне, удряне и хващане на топка, хващане на молива по необичаен начин

Трудности при посочване на ляво-дясно, нагоре-надолу, преди-после и други думи които показват посока и време, трудности при запомняне на реда на дните на седмицата и месеците

Трудности при изпълняване на дейности с фонологично разбиране

Разменя местата на буквите и числата (напр. 15 вместо 51) и обърква сходните звуци (напр. ш ,ч)

Трудности при научаване на стихчета и имена

Чува неща, които не са казани или са останали незабелязани от другите. Лесно се разсейва от шумове.

 

В начална училищна възраст

 

- четене:  трудно разпознаване на самостоятелни думи; трудности при четене на глас (бавно четене, не използва точки); умора след бързо четене; по-добро разбиране при слушане, отколкото при четене; заместване на думи и букви със зрително сходни; заместване на думи с други със сходно значение; изпускане, прибавяне или сменяне на малки думи; трудности при възприемане на думи, които не може да си представи зрително; оплаквания от световъртеж, главоболие или болки в корема по време на четене; оплаквания от несъществуващи движения на буквите, по време на четене, писане или преписване.

- правопис: заместване на зрително сходни букви; неправилно писане на обикновени думи; грешки при преписване; знаци на несигурност при писане (изтривания, корекции).

- писане: неправилен  начин, по който детето държи молива; трябват много упражнения, за да може да пише правилно една дума; бавно, изморително писане; грешно начало и край на буквите; трудности при писане на един ред; разстоянието между думите може да е много голямо, много малко или понякога изобщо не съществува.

- писмено изразяване: много кратки изречения; неправилно използване на точки и други знаци; нужда от повече време от обичайното за написване на едно изречение или писмена работа; неразбираем текст.

- математика: трудности при пресмятане с преминаване през десетица; трудности при чертане на схеми по геометрия; трудности при използване на умножение и/или деление; трудности при използване на части от цялото; за да реши математическите задачи (дори и най-лесните), използва пръстите си; може да брои последователно, но се затруднява да преброи конкретни обекти и да оперира с пари; може да решава аритметични задачи, но словесните го затрудняват.

- организация на времето: затруднения при използване на часовник; трудности при запомняне на месеци и дати; проблеми при организацията на времето, за да завърши една дейност; трудности при запомняне на ред и час на училищната програма.

- организация на простанството: продължава да обърква ляво и дясно; лоша пространствена ориентация; има трудности при организация на обектите в стаята си.

- други дейности: затруднения при вързане на връзки на обувките; затруднения при обличане/събличане; трудности при писане на големи букви; често падане, блъскане в предмети; чудесна дългосрочна памет по отношение на лични преживявания, места и лица и обратно - слаба памет за факти и случки, които не са лично преживени; мисленето е главно чрез образи, картини и чувства, без звукове и думи (слаба вътрешна реч).

 

В средна училищна възраст

 

- Четенето продължава да е неточно.

- Продължава да прави грешки при правопис.

- Трябва да му повторят както телефоните номера, така и някакви инструкции, за да може да ги запомни.

- Има трудности при произнасяне на дълги и сложни думи

- Обърква местоположения и дати

- Има лоша самоувереност и самооценка

- Детето има добри, но и лоши дни   

 

Разминаването между възможности и реални постижения е основен критерий при разпознаване на дислексия. Детето с дислексия е будно, с интелигентност над средната, устно се изразява по-успешно, но не се справя с четенето, писането и правописа в училище. Важно е на ранен етап да се разграничат специфичните нарушения на способността за учене от нормалните проблеми с училищната успеваемост, за да се разработи подходяща за конкретните затруднения програма за справяне с проблема.

 

Източници: logopedia.bg, sopbg.org

 

Вижте още:

В обувките на хиперактивното дете 

Различните деца в училище

Мина, която всъщност се казва Марина

Пет неща, които искам учителите да знаят за моето дете 

Когато детето приключва със специалното обучение

 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

дислексия, обучителни затруднения, деца, учене, учители, училище

StreetBoard

Изчезнали документи спряха търга за тунела на „Струма“

Петък, 07 Април 2017 / Общество
Обществената поръчка е на стойност 250 млн. лева, България може да изгуби европейското финансиране   Агенция „Пътна инфраструктура“ спря търгът за изграждане на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ заради мистериозно изчезнала папка с док [...]

Над 15 000 мигранти са влезли в България тази година

Петък, 07 Октомври 2016 / Общество
В Европа са регистрирани 314 000 новопристигнали чужденци   От началото на годината в България са влезли 15 164 мигранти, показват данните на МВР. Само през последната седмица са установени нови 498 мигранти и са задържани 4-ма каналджии. Това обаче е броят на официално регистрираните [...]